Profile

Personal Profile

Name: -

Contact: Scarlatto_rose(at)hotmail.co.th

Gender: female

Birthday: 3 Dec 1991

Location: สวนกุหลาบของกระสุนสีเงิน, ซอกหลืบในเปียโน และ...ในหัวใจของกระสุนสีเงินที่รัก~

Website: -

About me: กลืบกุหลาบสีแดง ก้านดอกสีส้ม เกสรสีทอง ใบกุหลาบสีเขียว กลีบเลี้ยงสีคราม และหนามสีหม่น...